Shotokan Gichin Funakoshi

Shotokan Gichin Funakoshi. Historical Video Seires