Gichin Funakoshi - 1924 Vintage Footage

Gichin Funakoshi - 1924 Vintage Footage